baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola
               DZWONKI  LEKCYJNE
  1)      8 00   -      8 45
  2)      8 55   -      9 40
  3)      9 50   -     10 35 
  4)     10 50   -    11 35
  5)     11 40   -    12 25
  6)     12 40   -    13 25
  7)     13 30   -    14 15
  8)     14 25   -    15 10
  9)     15 15   -    16 00